Područje rada

Izrada:

 • niskonaponski razvodni ormari za industrijska postrojenja i pogone
 • ormari i komandni pultovi za automatsko upravljanje industrijskim procesima
 • ormari za automatsko upravljanje agregatima za rezervno napajanje
 • razvodi i mreže srednjeg i niskog napona
 • elektro i komunikacijske instalacije poslovnih i tehnoloških objekata
 • elektromotorni pogoni standardne izvedbe i regulirani
 • instalacije instrumentacije i procesnog upravljanja
 • gromobranske instalacije
 • instalacije i uređaji za kondicioniranje zraka

Održavanje i popravci:

 • rasklopišta i transformatorske stanice – naponske razine 6/10, 12, 24, 30/35 kV
 • podzemni i nadzemni vodovi – telefonski, signalni i energetski (naponskih razina 0,4, 6/10, 12, 24, 30/35 kV)
 • sklopni blokovi i razvodišta, 0,4 do 1 kV, standardne izvedbe ili regulirani EMP
 • instrumentacijski i regulacijski sklopovi i uređaji, upravljanje procesom
 • AC elektromotori – zamjena neispravnih namota i mehaničkih dijelova, napona do 1000 V (50/60 Hz) i snage do 1 MW
 • DC elektromotori – zamjena neispravnih namota i mehaničkih dijelova, napona do
  1000 V i snage do 1 MW
 • AC elektromotori – zamjena neispravnih namota i mehaničkih dijelova, napona 1-12 kV, 50 Hz, snage do 4 MW
 • AC i DC generatori – zamjena neispravnih namota i mehaničkih dijelova, napona do 1000 V i snage do 4 MW
 • AC generatori – zamjena neispravnih namota i mehaničkih dijelova, napona 1-12 kV, 50 Hz, snage do 12 MW
 • AC generatori – izrada, održavanje i popravak regulatora napona
 • DC elektromagnetske kočnice

Elaborati i izvještaji:

 • snimanje stanja, ažuriranje postojeće i izrada nove dokumentacije elektroenergetskih objekata, postrojenja i instalacija srednjeg i niskog napona
 • proračuni elemenata nadomjesne sheme mreže
 • prijedlog korektivnih aktivnosti za dovođenje postrojenja, opreme i instalacija u tehnički i funkcionalno ispravno stanje
 • Izvještaji o stanju izolacije metalnih cjevovoda (strujna i naponska metoda)
 • Elaborati o snimljenim trasama vodova, kabela i cjevovoda, mjerilo 1:5000
 • Izvještaji o pregledu Ex uređaja i instalacija

Mjerenja i ispitivanja

električnih veličina:

 • mjerenje impedancije petlje kvara i računska verifikacija
 • mjerenje otpora rasprostiranja uzemljivača
 • mjerenje specifičnog otpora tla
 • ispitivanje zaštitnih uređaja diferencijalne struje
 • ispitivanje i podešavanje prekostrujnih zaštitnih uređaja
 • ispitivanje kontinuiteta zaštitnog vodiča
 • mjerenja otpora podova i zidova
 • ispitivanje otpora izolacije
 • ispitivanje dielektričke čvrstoće
 • precizna mjerenja napona, struje i snage
 • mjerenja vrlo malih otpora
 • ispitivanje elektromotora visokim naponom, udarnim valom (surge test), snimanje karakteristične krivulje elektromotora (ili svitka) za kasniju usporedbu
 • mjerenje indeksa polarizacije izolacije
 • ispitivanje izolacije normaliziranim pulsom (1,2/50) za otkrivanje oštećenja u izolaciji simuliranjem uvjeta rada sličnih atmosferskim izbojima
 • ispitivanje simetričnosti faza trofaznih uređaja
 • ispitivanje stanja kolektorskih i kaveznih rotora asinkronih elektromotora
 • ispitivanje stanja izolacije podzemnih metalnih cjevovoda (metode Pearson, PCM, DCVG&CIPS)
 • ispitivanje električne neprobojnosti izolacije metalnih cjevovoda i razervoara (Holiday detection) – kontaktna metoda (četke)
 • mjerenje veličine i smjera struje katodne zaštite

neelektričnih veličina:

 • mjerenja broja okretaja i obodne brzine
 • mjerenje ovalnosti komutatora u točnosti 0,01 mm
 • mjerenja centričnosti osovina i remenica te lasersko centriranje
 • mjerenja temperature kontaktnom i beskontaktnom (IR) metodom
 • mjerenja protoka i temperature plinova
 • mjerenje diferencijalnog tlaka do 100 mbar
 • ultrazvučno mjerenje debljine stijenki cjevovoda, rezervoara i konstrukcija
 • mjerenje debljine suhog i mokrog sloja presvlake na magnetičnim i ne magnetičnim materijalima
 • mjerenje i nadzor koncentracije zapaljive smjese u atmosferi
 • traženje mjesta kvara na podzemnim kabelima i lociranje podzemnih instalacija
 • ispitivanje i traženje mjesta ispuštanja rashladnog plina iz rashladnih uređaja
 • ispitivanje uravnoteženosti i dinamičko balansiranje rotora, ventilatora i elisa promjera do 1600 mm i težine do 4500 kg simetrično (3000 kg nesimetrično)
 • mjerenje i analiza vibracija
 • mjerenja osovina i provrta u točnosti 0,005 mm do promjera 600 mm
 • mjerenje dubine ukapanja metalnih cjevovoda uzduž trase
 • snimanje trasa (dionica) cjevovoda, VN i NN linija te podzemnih i nadzemnih kabela
 • termovizijsko snimanje

Sve navedene radove osposobljeni smo izvesti i za uređaje i instalacije predviđene za rad u prostorima ugroženim od eksplozije, o čemu svjedoče i ovlaštenja Ex-AGENCIJE za instaliranje, povezivanje, održavanje i popravak protueksplozijski zaštićenih uređaja i sustava u protueksplozijskoj zaštiti, zamjenom izvornih doknadnih dijelova ili izradom novih uz pomoć nanošenja metala, strojnom obradom, zavarivanjem (vodik, el. otporno, CO2, argon) uz potvrdu popravaka ili recertificiranje – ovisno o zaštiti:
elektromotora i generatora, transformatorskih stanica
upravljačkih, dojavnih, instalacijskih, razvodnih, sklopnih, regulacijskih, instrumentacijskih i sličnih uređaja
grijaćih tijela, rasvjete
Ovlašteni smo za izvođenje popravaka u vrsti zaštite: “d”, “e”, “n”, “p”, “m” i “i”.

Građevinski radovi:

 • Sanacija bušotina i sabirnih stanica – naftnih postrojenja
 • uklanjanje objekata (rušenje, razbijanje betona, vađenje temelja)
 • uklanjanje postrojenja, rezanje i demontaža tankova, separatora,…)
 • demontaža podzemnih i nadzemnih instalacija (kablova, cjevovoda, armatura,…)
 • transport i deponiranje materijala i opreme
 • planiranje i uređenje terena

Zemljani radovi

 • široki iskopi
 • iskopi rovova za izvođenje instalacija
 • nasipavanje zemlje
 • planiranje terena
 • izrada ograda