Lociranje i sanacija oštećenja

  • mjerenje dubine ukapanja metalnih cjevovoda uzduž trase
  • izrada grafičkog priloga katastarskog plana u mjerilu 1:1000 s ucrtanim cjevovodom i mjestom
  • izrada elaborata radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa
  • izrada elaborata radi nadoknade štete uzrokovane zahvatima
  • iskolčavanje mjesta sanacije sa drvenim, po potrebi i metalnim markerima
  • predaja izvještaja u digitalnom i papirnatom formatu